Valueportfolio

Värdeinvesteringar

Presentation

Värdeinvesteringsportföljen är en mycket konservativ portfölj som arbetar med klassiska strategier för värdeinvestering. I portföljen finns utrymme att placera i globala aktier men analytiskt fokus är på Norden. Målet för portföljen är att uppnå 15% i genomsnittlig avkastning per år, före beskattning. Portföljen kommer förutom detta mål att jämföras med Stockholmsbörsens index OMX30, framförallt med logiken att den avkastning som erhålls av OMX30 går att erhålla i princip gratis via fondförvaltning. Vidare sker också jämförelse med ett räntekonto. Portföljen kan vara lämplig för den som placerar på längre horisont, idealt med ett längre tidsperspektiv än 5 år.

Performance

Strategi

Grundläggande strategi är att köpa billiga bolag i förhållande till diskonterat kassaflöde i kombination med konservativt värderade tillgångar. Strategin bygger på Benjamin Grahams definition av en investering:

"An investment operation is one which, upon thorough analysis, promises safety of principal and an adequate return. Operations not meeting these requirements are speculative."

Dvs, i sökandet efter lågt värderade bolag kommer även ett element av "safety" att vara närvarande för att skydda det satsade kapitalet. Risken för felaktiga beslut eller undermålig analys kommer vidare att minskas genom att så kallad "Margin of Safety" kommer att tillämpas mellan pris och värde på aktierna.

Det är sällan möjligt att säga när en uppvärdering av ett bolag kommer och det kan ta flera år. Det innebär att det måste vara möjligt att äga bolaget över lång tid. Eftersom ägande över tid kan vara aktuellt blir det viktigt att bolagets ledning uppvisar ett pålitligt och rationellt beteende, speciellt med avseende på hur bolagets tillgångar används.

Portföljen är en fokusportfölj. Det innebär att innehaven är betydligt mer koncentrerade än vad som normalt är fallet om exempelvis placeringar sker i en aktiefond eller hedgefond och att andelen likvider tidvis kan uppgå till betydligt mer än vad som är vanligt i aktie- eller hedgefonder. Det betyder att portföljens volatilitet kommer att vara högre än aktiemarknaden som helhet. En placerare som önskar låg volatilitet kommer med andra ord inte att uppskatta portföljens sammansättning.

Under vissa förutsättningar, då oddsen är ovanligt goda, kan portföljen göra upp till 40% av sina placeringar i ett enda instrument. Tidvis kan ett visst innehav överstiga 40% av den totala portföljen beroende på värdeutveckling.

Många av de bolag som Portföljen placerar i har låg likviditet och det kan innebära att det kan vara svårt att komma både i och ur instrumenten vid en given tidpunkt. Placeringarna motsvarar inte verkliga transaktioner på marknaden, utan använder kurser där transaktioner skett nyligen. Det innebär att transaktionerna som redovisas i portföljen inte alltid är möjliga att göra. För den med tålamod ska det dock inte vara något problem att ackumulera aktuellt antal aktier.

Risk definieras enligt rådande akademisk standard som den prisvariation över tid som ett instrument uppvisar. Detta riskmått är dock inte speciellt bra, speciellt inte för användning i samband med värdeinvestering. Priset sätts av andra aktörer på marknaden och det är därför ologiskt att knyta riskbegreppet till faktorer som inte går att påverka. Risk definieras därför som förluster beroende på undermåligt analysarbete och felaktiga investeringsbeslut.

Disclaimer

Portföljen utgör inte råd att köpa några värdepapper och ingen som agerar baserat på material från hemsidan eller utskick kan utkräva något ansvar från författaren.

Copyright © 2014 · Valueportfolio.se